August 21, 2015
 • BİRLİK MECLİSİ

  Birlik Meclisinin Kuruluşu
  Madde 9 - Birlik Meclisi; birliğe üye İllerin Valileri ve üye İller İl Genel Meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri ikişer üye ile diğer üye tüzel kişilerin göndereceği ikişer üyeden oluşur. Birlik üyesi tüzel kişiler bu seçimi yaparken birer yedek üye seçerler. Seçilmiş üyelerin görev süreleri seçildikleri meclislerin görev süreleri ile sınırlıdır.
  Mecliste her il eşit sayıda üye ile temsil olunur. Her ilin üye olarak eşit sayıda tüzel kişi ile temsil edilememesi halinde eksik kalan üye sayısı, o ilin il genel meclisi üyelerinden yeterli sayıda üye seçilerek tamamlattırılır.
  DPT Müsteşarlığı ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Birlik Meclisinde birer gözlemci üye ile temsil olunur. Gözlemci üyeler oy hakkına sahip değildir.
  İl Valilerinin zorunlu sebeplerle toplantılara katılamamaları halinde görevlendirecekleri yardımcıları üye sıfatıyla meclise ve encümene katılırlar.
  Seçilmiş asil üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda yedek üye Birlik Meclisine katılır.

  Birlik Meclisinin Görev ve Yetkileri
  Madde 10 - Birlik encümeninin görevleri şunlardır:
  a) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
  b) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
  c) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
  d) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
  e) Birlik Encümenince hazırlanan programları onaylamak
  f) Birlik Encümenice hazırlanan bir önceki yıla ait çalışma raporları ile gelir-gider hesaplarını incelemek ve karara bağlamak,
  g) Birlik Bütçesi ve kesin hesabı kabul etmek,
  h) Birliğe üye mahalli idarelerin bir sonraki yıl bütçesine koyacakları katılma payı nispet veya miktarını belirlemek, (Belirlenen oranı artırmak)
  i) Birlik personelinin kadro sayıları ile ücretlerini tespit etmek,
  j) D.P.T.’nın olumlu görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayına bağlı olmak üzere sonradan birliğe alınacak mahalli idare birimlerinin katılmalarına karar vermek,
  k) Birlik adına borç alınmasına ve bağış kabulüne karar vermek,
  l) Tüzükte açıklık bulunmayan hallerde, Birlik Başkan ve Encümenine verilecek yetkileri belirlemek,
  m) Tüzükte değişiklik yapılmasına karar vermek ve bunu birlik meclisinin onayına sunmak,
  n) Birliğin feshine karar vermek ,
  o) Tüzük gereği çıkarılacak yönetmelik ve yönergeleri tasdik etmek,
  p) Birlik personeline ait kadroların ihdası, değiştirilmesi ve kaldırılmasına karar vermek,
  q) Birlik encümenini, ve başkan vekilini seçmek,
  r) Birlik amaçları doğrultusunda ulusal veya uluslar arası kuruluşlarla yürütülecek iş ve işlemler hakkında gerekli kararları almak veya bu konularda encümene yetki vermek,
  s) Taşınmaz mal alım-satım, trampa, bağış kabulü, mülkiyetin gayrı ayni hak tesisi veya kaldırılması konularında karar almak veya encümene yetki vermek,
  t) Başkan tarafından görüşülmesi istenen diğer konular hakkında karar almak,
  u) Birlik Başkanı, Birlik Encümeni ve Meclis üyelerinin huzur hakları, yolluk vs. özlük haklarını tespit etmek.

 • BİRLİK MECLİSİ ÜYELERİ

  Başkan Yılmaz DORUK Amasya Valisi
  Başkan Vekili Doç. Dr. Zülkif DAĞLI Çorum Valisi
  Üye Numan HATİPOĞLU Tokat Valisi
  Üye Hasan Basri İNAN Amasya İl Genel Meclis Üyesi
  Üye Selahattin YAYLA Amasya İl Genel Meclis Üyesi
  Üye Muhammed Fatih TEMUR Çorum İl Genel Meclis Başkanı
  Üye Mustafa Kemal AKPINAR Çorum İl Genel Meclis Üyesi
  Üye Ali İhsan GÜREL Tokat İl Genel Meclis Başkanı
  Üye Fikri İYİMAYA Tokat İl Genel Meclis Üyesi