August 21, 2015

AB’den Bulgaristan ve Türkiye’ye çevrenin korunması ve sürdürülebilir turizm alanında işbirliği için 25 milyon Avro’luk fon desteği

Çevrenin desteklenmesi, bölgedeki doğal ve kültürel varlıkların korunması ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, Bulgaristan ile Türkiye arasında bugün kabul edilen yeni Interreg-IPA sınır ötesi programının odağında yer alacak konulardır. Fonun yönlendirileceği bir diğer alan ise bu bölgelerde araştırmayı ve rekabet gücünü arttıracak ve beyin göçünü azaltacak olan tedbirlerdir.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Bölgesel Politikadan sorumlu Komisyon Üyesi Corina Crețu şunları söyledi: "Bu program, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır bölgesinde yaşayan nüfusa yarar sağlayacaktır. Birçok kişi açısından Birliğin sınır ötesi programları, AB’nin ortak sorunlara ortak çözümler bulmak üzere farklı toplumları nasıl bir araya getirdiğini gözler önüne seren en belirgin örneklerdir. Bu sınır ötesi program sayesinde yapılacak işbirliği, adı geçen bölgelerde yaşamakta olan insanlara iş imkânları, araştırma ve yenilikçilik ile turizm sahalarında birçok avantaj sağlayabilir."

Interreg IPA CBC (Sınır Ötesi İşbirliği) Bulgaristan-Türkiye programı, Bulgaristan’ın sınır hattındaki üç bölge ile Türkiye’nin sınır boyundaki iki ili kapsamaktadır. AB’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’dan sağlanacak olan 25 milyon Avro’nun üzerinde bir destekle birlikte programın yaklaşık değeri 30 milyon Avro’dur.

Programdan beklenen sonuçlardan bazıları şunlardır:
· Erken uyarı ve afet yönetim sistemlerinin oluşturulması; nehir kenarlarının sanitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması; sınırlar boyunca alan planlamalarının yapılması veya eğitim yoluyla sivil toplumda farkındalık yaratılması gibi yumuşak tedbirler de dâhil olmak üzere farklı önelmeler geliştirmek ve çevre konusunda acil durumlara hazırlık kapasitesini arttırarak yapay ve doğal afetlerin sınır ötesi bölgede doğurduğu olumsuz neticelerin önlenmesi ve azaltılması
· Örneğin yeşil altyapının yanı sıra hedef gruplar için eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarına yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere düşük karbon vizyonuna ulaşılması ve yüksek düzeyde çevre koruması ve yönetiminin sağlanması amacıyla, sınır ötesi bilgi transferi düzeyini yükseltmek üzere ilgili bölgelerin kapasitelerinin arttırılması yoluyla doğa koruma kapasitesinin yükseltilmesi, ortak doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi
· Sınır ötesi kara ve denizlerin kullanımında uyumlaşmanın sağlanması amacıyla başta deniz alanındaki planlamalar olmak üzere, sınır ötesinde alan planlama girişimlerinin desteklenmesi

Önbilgi:

Interreg IPA CBC (Sınır Ütesi İşbirliği) Bulgaristan-Türkiye programı kapsamındaki 5 NUTS III bölgesi şunlardır:
· Bulgaristan: Burgas Bölgesi, Yambol Bölgesi, Haskovo Bölgesi
· Türkiye: Edirne İli, Kırklareli İli

Program aşağıdaki iki önceliğe odaklanacaktır:
1. Çevre;
2. Sürdürülebilir turizm.

İşbirliği programının toplam bütçesi: € 29 642 896.

Toplam AB Katkısı (IPA – Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı): € 25 196 460.

Programın yönetiminden sorumlu makam, Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı’dır.

İrtibat için: “Karasal İşbirliği Yönetimi” Genel Müdürü, 17-19 Kiril and Methodii Str.1202 Sofia, Bulgaria Tel. +359 2 9405 487, Fax +359 2 9870 737 www.mrrb.government.bg

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) katılım ülkelerindeki reformların desteklenmesi amacıyla bu ülkelere mali ve teknik yardım sağlamaktadır. IPA fonları bu ülkelerin kapasitelerini geliştirirken, bölgelerinde de ilerici ve olumlu gelişmelere yol açmaktadır. 2014-2020 dönemi için Interreg-IPA bütçesi 4.84 milyar Avro dolayında olup bu kaynak, bölgeler arası ve karasal, sosyal ve ekonomik ortaklar arasında yürütülecek 12 sınır ötesi işbirliği programına aktarılacaktır.”