August 21, 2015

Bölgenin coğrafi konum, insan kaynakları, tarım, sanayi ve turizm alanlarındaki güçlü yönlerini ve fırsatlarını temel alarak sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda yaşam standart ve kalitesinin yükseltilmesini aşağıdaki yollarla eşgüdümle sağlamaktır;

Özellikle genç nüfusun bilişim başta olmak üzere her alanda bilgi ve becerilerinin artırılması, bölge üniversiteleri, araştırma enstitüleri, mesleki-teknik okullar, yaygın eğitim kurumları, yatırımcı kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının olanaklarının desteklenip daha etkin kullanılması yoluyla insan kaynaklarını geliştirmektir.

Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde, özellikle KOBİ’lerin modern işletmecilik teknikleri ve yeni teknolojiler konularında eğitilmesi ve yüksek kalite standartları yakalanarak rekabet gücünün artırılması, ulusal ve uluslararası pazara ulaşılabilirliğinin sağlanması, kırsal kesim ve kadın işgücü gibi grupların ekonomi ile bütünleşmesinin sağlanarak üretim gücünün ve gelir artırıcı faaliyetlerin özendirilip geliştirilmesidir.

Çevrenin, tarihi ve turistik değerlerin korunup geliştirilmesi, gelir artırıcı faaliyetler yolu ile ekonomiye kazandırılması, turizmin çeşitlendirilip daha geniş kitlelere ulaştırılması, böylece; bölgenin tüm insanlarının çalışmayı ve yaşamayı tercih ettiği bir yer olarak ulusal ve uluslararası düzlemde tanıtılmasıdır.