August 21, 2015
 • Birlik Encümeni

  Birlik Encümeninin Kuruluşu
  Madde 13 - Birlik Encümeni, Birlik Başkanı ve birlik meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl süre ile seçeceği beş üyeden oluşur.
  Birlik Başkanı, Birlik Encümeninin tabii başkanıdır. Birlik Başkanı bulunmadığı hallerde bu görev, birlik başkanının görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.

  Birlik Encümeninin Görev ve Yetkileri
  Madde 14 - Birlik encümeninin görevleri şunlardır:
  a) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
  b) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
  c) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
  d) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
  e) Birlik bütçe taslağını incelemek,
  f) Birliğin yıllık çalışma programını hazırlamak ve birlik meclisinin görüşüne sunmak,
  g) Birliğin bir önceki yıla ait çalışma raporları ile gelir ve gider hesaplarını inceleyip meclise sunmak,
  h) Birliğin yıllık programını uygulamak,
  i) Program uygulamasının izlenmesi için üyeleri arasında iş bölümü yapmak,
  j) Bütçedeki bir fasıl dahilindeki maddeler arasında münakale icrası,
  k) Birlik parasının bütçeye ve birlik amaçlarına uygun olarak harcanmasını sağlamak ve 3 aylık periyotlarla denetlemek,
  l) Kanunlardaki cezaların takdiri,
  m) Birliğin alım, satım, kiraya verme, kiralama, borçlanma ve bağış vb. işlerini düzenlemek ve karara bağlamak,
  n) Aylık cetvelleri tetkik etmek ve karara bağlamak,
  o) Kesin hesapları tetkik ile görüşünü birlik meclisine sunmak,
  p) Birlik Başkanının teklifi üzerine Birlik Müdürünü atamak,

 • Birlik Encümeni Üyeleri

  Başkan Yılmaz DORUK Amasya Valisi
  Başkan V. Doç. Dr. Zülkif DAĞLI Çorum Valisi
  Üye Mustafa DEMİR Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
  Üye Numan HATİPOĞLU Tokat Valisi